זיסקינד קאליר

Hebrew Name: 
זיסקינד קאליר (געמיינדעפארשטעהער)
German Name: 
זיסקינד קאליר