זעליגמן עטטלינגען, פ"ומ

Hebrew Name: 
זעליגמן עטטלינגען, פ"ומ
German Name: 
זעליגמן עטטלינגען, פ"ומ