ט' שטיינסבערג

Hebrew Name: 
ט' שטיינסבערג
German Name: 
ט' שטיינסבערג