יאזעף ווייסענבערג

Hebrew Name: 
יאזעף ווייסענבערג
German Name: 
יאזעף ווייסענבערג