יאזעף מארקברייטער

Hebrew Name: 
יאזעף מארקברייטער
German Name: 
יאזעף מארקברייטער