לעזער קליינבערג

Hebrew Name: 
לעזער קליינבערג
German Name: 
לעזער קליינבערג