נתן ווערטהיים

Hebrew Name: 
נתן ווערטהיים
German Name: 
נתן ווערטהיים