סאלאמאן ווארמסער

Hebrew Name: 
סאלאמאן ווארמסער
German Name: 
סאלאמאן ווארמסער