סאלאמאן פרייזאך

Hebrew Name: 
סאלאמאן פרייזאך
German Name: 
סאלאמאן פרייזאך