סאלאמאן פרעשעל

Hebrew Name: 
סאלאמאן פרעשעל (מעד' דאק' ק"ק פענזיאנירטער קרייזארצט)
German Name: 
סאלאמאן פרעשעל