סימאן פאפפער

Hebrew Name: 
סימאן פאפפער (ג' אבערלעהרער אן דער הויפטנורמאלשולע)
German Name: 
סימאן פאפפער