עפראים וו' בערלינער

Hebrew Name: 
עפראים וו' בערלינער
German Name: 
עפראים וו' בערלינער