פולפערמאכער (Dr.)

Hebrew Name: 
פולפערמאכער
German Name: 
פולפערמאכער (Dr.)