צאדיק שלעזינגער

Hebrew Name: 
צאדיק שלעזינגער
German Name: 
צאדיק שלעזינגער