צאראך ווערטהיים (Dr. med.)

Hebrew Name: 
צאראך ווערטהיים
German Name: 
צאראך ווערטהיים (Dr. med.)