צבי הירש מייזיל

Hebrew Name: 
צבי הירש מייזיל (אב"ד חו"בק זאלקוי)
German Name: 
צבי הירש מייזיל