ראזאליע עפפינגער

Hebrew Name: 
ראזאליע עפפינגער
German Name: 
ראזאליע עפפינגער