רפאל וואלף גינסבערג

Hebrew Name: 
רפאל וואלף גינסבערג
German Name: 
רפאל וואלף גינסבערג