שמעון דוב גוטענטאג

Hebrew Name: 
שמעון דוב גוטענטאג
German Name: 
שמעון דוב גוטענטאג