שמעון פייט

Hebrew Name: 
שמעון פייט
German Name: 
שמעון פייט